INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra năm nhuận bằng Boolean trong Python

Năm nhuận là một khái niệm quan trọng trong lịch đếm thời gian. Một năm được coi là năm nhuận nếu nó chia hết cho 4, nhưng không chia hết cho 100. Tuy nhiên, nếu một năm chia hết cho 400, thì nó vẫn được coi là năm nhuận. Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python sử dụng kiểu dữ liệu Boolean để kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không.

Đầu tiên, ta cần viết một hàm để thực hiện việc kiểm tra. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này trong Python:

def is_leap_year(year):
  if year % 4 == 0:
    if year % 100 == 0:
      if year % 400 == 0:
        return True
      else:
        return False
    else:
      return True
  else:
    return False

Hàm is_leap_year nhận một tham số year đại diện cho năm cần kiểm tra. Đầu tiên, mình kiểm tra xem năm có chia hết cho 4 hay không. Nếu không, năm đó không phải là năm nhuận và ta trả về False. Nếu năm chia hết cho 4, mình tiếp tục kiểm tra xem nó có chia hết cho 100 hay không.

Nếu chia hết cho 100, ta tiếp tục kiểm tra xem nó có chia hết cho 400 hay không. Nếu chia hết cho cả 100 và 400, thì đó là một năm nhuận và chúng ta trả về True. Trong trường hợp còn lại, năm đó không phải là năm nhuận và ta trả về False.

Bây giờ, ta có thể sử dụng hàm is_leap_year để kiểm tra một số năm cụ thể. Dưới đây là một ví dụ:

year = 2023

if is_leap_year(year):
  print(year, "là năm nhuận.")
else:
  print(year, "không là năm nhuận.")

Đầu ra của đoạn mã trên sẽ là: "2023 không là năm nhuận."

Mình cũng có thể tạo một vòng lặp để kiểm tra một loạt các năm. Dưới đây là một ví dụ:

def is_leap_year(year):
  if year % 4 == 0:
    if year % 100 == 0:
      if year % 400 == 0:
        return True
      else:
        return False
    else:
      return True
  else:
    return False

years = [2000, 2004, 2008, 2012, 2100, 2023]

for year in years:
  if is_leap_year(year):
    print(year, "là năm nhuận.")
  else:
    print(year, "không là năm nhuận.")

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

z4437760021456 74ef79d31249ee6a1802884a12807b44 jpg

Trên đây là một cách sử dụng kiểu dữ liệu Boolean trong Python để kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không. Bằng cách sử dụng các phép toán logic và điều kiện,bạn có thể xác định một cách chính xác xem một năm có phải là năm nhuận hay không.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top