INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra điều kiện kết hợp bằng Boolean trong Python

Trong Python, mình có thể kết hợp các điều kiện bằng cách sử dụng các toán tử Boolean như AND và OR. Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra một số có thoả mãn tất cả các điều kiện trong Python bằng cách sử dụng các toán tử Boolean.

Bạn hãy xem xét một ví dụ cụ thể: kiểm tra xem một số có thoả mãn ba điều kiện sau không:

Là số nguyên dương.

Là số chẵn.

Là số nhỏ hơn 100.

Để giải quyết vấn đề này, mình có thể sử dụng các phép toán và các toán tử Boolean để kiểm tra một số theo từng điều kiện riêng lẻ và kết hợp chúng lại.

Dưới đây là mã Python để thực hiện kiểm tra này:

def check_conditions(number):
  if number > 0 and number % 2 == 0 and number < 100:
    return True
  else:
    return False

# Kiểm tra một số cụ thể
num = 56
result = check_conditions(num)

if result:
  print(f"Số {num} thoả mãn tất cả các điều kiện.")
else:
  print(f"Số {num} không thoả mãn tất cả các điều kiện.")

Trong đoạn mã trên, ta đã định nghĩa một hàm check_conditions(number) để kiểm tra xem số nhập vào có thoả mãn tất cả các điều kiện hay không. Hàm này sử dụng các phép toán và toán tử Boolean để kiểm tra từng điều kiện:

 • number > 0 kiểm tra xem số có lớn hơn 0 hay không.
 • number % 2 == 0 kiểm tra xem số có chia hết cho 2 hay không, tức là số chẵn.
 • number < 100 kiểm tra xem số có nhỏ hơn 100 hay không.

Nếu tất cả các điều kiện đều đúng, hàm sẽ trả về giá trị True, ngược lại sẽ trả về False.

Sau đó, ta kiểm tra một số cụ thể bằng cách gọi hàm check_conditions và lưu kết quả vào biến result. Cuối cùng, chúng ta in ra thông báo tương ứng dựa trên kết quả kiểm tra.

Ví dụ trên kiểm tra số 56 và in ra thông báo "Số 56 thoả mãn tất cả các điều kiện" vì số 56 là số nguyên dương, chẵn và nhỏ hơn 100.

Dưới đây là kết quả:


z4440395743772 5b29a136b81ec01f65c9ac74ce582cc7 jpg

Bằng cách sử dụng phép toán và các toán tử Boolean, chúng ta có thể kiểm tra nhiều điều kiện trong Python và xác định luồng thực thi của chương trình dựa trên kết quả của các điều kiện đó. Điều này rất hữu ích trong việc tạo ra các quy tắc logic phức tạp và kiểm tra các giá trị đầu vào trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Top