INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chẵn/lẻ và sử dụng Boolean trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tạo một chương trình đơn giản để thực hiện việc kiểm tra này, sử dụng các khái niệm về số chẵn/lẻ và các toán tử Boolean trong Python.

Bước 1: Nhập số nguyên từ người dùng

Đầu tiên, mình cần yêu cầu người dùng nhập một số nguyên. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hàm input() để lấy đầu vào từ người dùng và hàm int() để chuyển đổi giá trị nhập vào thành số nguyên. Dưới đây là đoạn mã cho bước này:

number = int(input("Nhập một số nguyên: "))

Bước 2: Kiểm tra số chẵn/lẻ sử dụng toán tử Boolean

Sau khi mình đã nhận được số nguyên từ người dùng, tiếp theo là kiểm tra xem số đó có phải là số chẵn hay số lẻ. Trong Python, ta có thể sử dụng toán tử % (modulo) để kiểm tra phần dư của số đó khi chia cho 2. Nếu phần dư là 0, thì số đó là số chẵn, ngược lại, nếu phần dư là 1, thì số đó là số lẻ.

Dưới đây là đoạn mã để thực hiện kiểm tra này:

is_even = (number % 2 == 0)

Trong đoạn mã trên, ta sử dụng toán tử == để so sánh phần dư của số với 0. Nếu kết quả là True, tức là số chẵn, chúng ta gán giá trị True cho biến is_even, ngược lại, nếu kết quả là False, tức là số lẻ, chúng ta gán giá trị False cho biến is_even.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Cuối cùng, ta cần in kết quả kiểm tra số chẵn/lẻ ra màn hình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hàm print() để hiển thị thông điệp tương ứng với kết quả.

Dưới đây là đoạn mã để in kết quả ra màn hình:

if is_even:
    print(number, "là số chẵn.")
else:
    print(number, "là số lẻ.")

Trong đoạn mã trên, mình sử dụng câu lệnh if để kiểm tra giá trị của biến is_even. Nếu is_even True, tức là số chẵn, chúng ta in thông điệp "số chẵn" ra màn hình. Ngược lại, nếu is_even False, tức là số lẻ, chúng ta in thông điệp "số lẻ" ra màn hình.

Đây là toàn bộ đoạn mã hoàn chỉnh cho chương trình:

number = int(input("Nhập một số nguyên: "))
is_even = (number % 2 == 0)

if is_even:
    print(number, "là số chẵn.")
else:
    print(number, "là số lẻ.")

Khi bạn chạy chương trình này, nó sẽ yêu cầu bạn nhập một số nguyên và sau đó hiển thị kết quả kiểm tra số chẵn/lẻ tương ứng trên màn hình.

z4433811360557 f1cd2c1c02a05c85a55672a23abe84d3 jpg

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu và thực hiện bài tập Kiểm tra số chẵn/lẻ và sử dụng Boolean trong Python một cách thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top