INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hàm bên trong để tính phép cộng theo mẫu trong Python

Trong bài tập này, mình có thể tạo hàm bên trong (nested function) để giải quyết một bài toán phức tạp bằng cách chia nhỏ nó thành các bước nhỏ hơn. Ta sẽ tạo ba hàm:

Hàm bên ngoài: Chấp nhận hai tham số a và b.

Hàm bên trong: Tính toán phép cộng của a và b.

Hàm bên ngoài khác: Thêm giá trị 5 vào kết quả phép cộng của hàm bên trong và trả về kết quả cuối cùng.

Bước 1: Tạo hàm bên trong tính phép cộng

Trước tiên, mình sẽ tạo hàm bên trong tính phép cộng a và b:

def outer_function(a, b):
  # Hàm bên trong tính phép cộng
  def inner_function(a, b):
    return a + b

  # Gọi hàm bên trong và trả về kết quả
  result = inner_function(a, b)
  return result

Bước 2: Tạo hàm bên ngoài thêm giá trị 5 vào kết quả

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo hàm bên ngoài khác để thêm giá trị 5 vào kết quả của hàm bên trong:

def outer_function(a, b):
  # Hàm bên trong tính phép cộng
  def inner_function(a, b):
    return a + b

  # Gọi hàm bên trong và trả về kết quả
  result = inner_function(a, b)

  # Thêm 5 vào kết quả và trả về kết quả cuối cùng
  final_result = result + 5
  return final_result

Bài tập hoàn thiện

def outer_function(a, b):
  # Hàm bên trong tính phép cộng
  def inner_function(a, b):
    return a + b

  # Gọi hàm bên trong và trả về kết quả
  result = inner_function(a, b)

  # Thêm 5 vào kết quả và trả về kết quả cuối cùng
  final_result = result + 5
  return final_result

# Test hàm
a = 10
b = 20
result = outer_function(a, b)
print("Kết quả phép cộng và giá trị bổ sung:", result)

Kết quả chạy cho đoạn mã trên là:

Kết quả phép cộng và giá trị bổ sung: 35

Giải thích kết quả:

 • Gọi hàm outer_function(a, b) với a = 10 và b = 20.
 • Trong hàm outer_function, hàm bên trong inner_function(a, b) được gọi và trả về kết quả của phép cộng a + b. Với a = 10 và b = 20, kết quả của phép cộng là 10 + 20 = 30.
 • Tiếp theo, hàm outer_function thêm giá trị 5 vào kết quả 30 từ bước trước. Kết quả cuối cùng là 30 + 5 = 35.
 • Kết quả 35 được in ra màn hình bằng lệnh print.

Như vậy, kết quả của việc tính toán phép cộng a + b và thêm giá trị 5 vào kết quả là 35, như đã thấy trong lệnh print.

Hy vọng bài tập này bổ ích giúp bạn giải quyết được các thắc mắc về hàm ,và luyện tập thêm.Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top