INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hàm bên trong để tính phép cộng theo mẫu trong Python

Trong bài tập này, mình có thể tạo hàm bên trong (nested function) để giải quyết một bài toán phức tạp bằng cách chia nhỏ nó thành các bước nhỏ hơn. Ta sẽ tạo ba hàm:

Hàm bên ngoài: Chấp nhận hai tham số a và b.

Hàm bên trong: Tính toán phép cộng của a và b.

Hàm bên ngoài khác: Thêm giá trị 5 vào kết quả phép cộng của hàm bên trong và trả về kết quả cuối cùng.

Bước 1: Tạo hàm bên trong tính phép cộng

Trước tiên, mình sẽ tạo hàm bên trong tính phép cộng a và b:

def outer_function(a, b):
  # Hàm bên trong tính phép cộng
  def inner_function(a, b):
    return a + b

  # Gọi hàm bên trong và trả về kết quả
  result = inner_function(a, b)
  return result

Bước 2: Tạo hàm bên ngoài thêm giá trị 5 vào kết quả

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo hàm bên ngoài khác để thêm giá trị 5 vào kết quả của hàm bên trong:

def outer_function(a, b):
  # Hàm bên trong tính phép cộng
  def inner_function(a, b):
    return a + b

  # Gọi hàm bên trong và trả về kết quả
  result = inner_function(a, b)

  # Thêm 5 vào kết quả và trả về kết quả cuối cùng
  final_result = result + 5
  return final_result

Bài tập hoàn thiện

def outer_function(a, b):
  # Hàm bên trong tính phép cộng
  def inner_function(a, b):
    return a + b

  # Gọi hàm bên trong và trả về kết quả
  result = inner_function(a, b)

  # Thêm 5 vào kết quả và trả về kết quả cuối cùng
  final_result = result + 5
  return final_result

# Test hàm
a = 10
b = 20
result = outer_function(a, b)
print("Kết quả phép cộng và giá trị bổ sung:", result)

Kết quả chạy cho đoạn mã trên là:

Kết quả phép cộng và giá trị bổ sung: 35

Giải thích kết quả:

 • Gọi hàm outer_function(a, b) với a = 10 và b = 20.
 • Trong hàm outer_function, hàm bên trong inner_function(a, b) được gọi và trả về kết quả của phép cộng a + b. Với a = 10 và b = 20, kết quả của phép cộng là 10 + 20 = 30.
 • Tiếp theo, hàm outer_function thêm giá trị 5 vào kết quả 30 từ bước trước. Kết quả cuối cùng là 30 + 5 = 35.
 • Kết quả 35 được in ra màn hình bằng lệnh print.

Như vậy, kết quả của việc tính toán phép cộng a + b và thêm giá trị 5 vào kết quả là 35, như đã thấy trong lệnh print.

Hy vọng bài tập này bổ ích giúp bạn giải quyết được các thắc mắc về hàm ,và luyện tập thêm.Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top