INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm phần tử lớn nhất từ ​​một danh sách cho trước trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về bài toán cho một danh sách các số nguyên, ta cần viết một chương trình Python để tìm phần tử lớn nhất trong danh sách đó. Mình có thể giải quyết bài toán này bằng nhiều cách khác nhau.

Dùng vòng lặp for: Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong danh sách và so sánh để tìm phần tử lớn nhất.

Dùng hàm max(): Python cung cấp hàm max() cho phép tìm giá trị lớn nhất trong một danh sách.

Cách giải quyết bằng vòng lặp for:

def tim_phan_tu_lon_nhat(danh_sach):
  # Xử lý trường hợp danh sách rỗng
  if not danh_sach:
    return None

  # Giả sử phần tử đầu tiên là lớn nhất
  max_value = danh_sach[0]

  # Duyệt qua từng phần tử trong danh sách
  for so in danh_sach:
    if so > max_value:
      max_value = so

  return max_value

# Test với danh sách ví dụ
danh_sach = [4, 7, 1, 9, 3, 5]
ket_qua = tim_phan_tu_lon_nhat(danh_sach)
print("Phần tử lớn nhất trong danh sách là:", ket_qua)

Cách giải quyết bằng hàm max():

def tim_phan_tu_lon_nhat(danh_sach):
  # Xử lý trường hợp danh sách rỗng
  if not danh_sach:
    return None

  # Sử dụng hàm max() để tìm giá trị lớn nhất trong danh sách
  max_value = max(danh_sach)

  return max_value

# Test với danh sách ví dụ
danh_sach = [4, 7, 1, 9, 3, 5]
ket_qua = tim_phan_tu_lon_nhat(danh_sach)
print("Phần tử lớn nhất trong danh sách là:", ket_qua)

Kết quả cho 2 đoạn mã Python trên là:

Phần tử lớn nhất trong danh sách là: 9

Giải thích:

 • Mình đã định nghĩa hàm tim_phan_tu_lon_nhat(danh_sach) để tìm phần tử lớn nhất từ danh sách được đưa vào.

 • Trong trường hợp danh sách rỗng (không có phần tử nào), hàm trả về None để chỉ ra rằng không có phần tử nào trong danh sách để tìm phần tử lớn nhất.

 • Nếu danh sách không rỗng, biến max_value được khởi tạo bằng phần tử đầu tiên của danh sách (danh_sach[0]).

 • Tiếp theo, chúng ta duyệt qua từng phần tử so trong danh sách. Nếu phần tử so lớn hơn max_value (giá trị lớn nhất hiện tại đã tìm thấy), thì max_value sẽ được cập nhật bằng giá trị của so.

 • Sau khi duyệt qua toàn bộ danh sách, biến max_value giữ lại giá trị lớn nhất tìm thấy trong danh sách.

 • Cuối cùng, kết quả được in ra màn hình thông qua lệnh print.

Trong trường hợp cụ thể của mình, danh sách là [4, 7, 1, 9, 3, 5], và phần tử lớn nhất trong danh sách này là 9. Do đó, kết quả in ra màn hình là "Phần tử lớn nhất trong danh sách là: 9".

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for hoặc hàm max() để thực hiện bài toán này một cách dễ dàng và hiệu quả. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn làm quen với cách làm việc với danh sách trong Python và rèn luyện kỹ năng lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top