INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hàm thông tin người dùng trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một hàm đơn giản trong Python, hàm này sẽ nhận vào hai đối số là tên (name) và tuổi (age) của người dùng, và sau đó in ra thông tin về người dùng dựa trên các đối số này.

Cú pháp để tạo một hàm trong Python khá đơn giản. Mình sử dụng từ khóa def để bắt đầu định nghĩa một hàm, sau đó là tên của hàm và danh sách các đối số. Bên trong hàm, mình có thể thực hiện các công việc cần thiết.

Cú pháp tạo hàm trong Python

Trước khi bắt đầu bài tập, mình hãy nhắc lại cú pháp tạo hàm trong Python:

def ten_ham(tham_so1, tham_so2, ...):
  # Thân hàm - mã thực hiện các công việc của hàm
  return ket_qua

Tạo hàm in thông tin người dùng

Hãy tạo một chương trình Python với một hàm có tên in_thong_tin_nguoi_dung nhận vào hai đối số name và age, sau đó in ra thông tin của người dùng.

def in_thong_tin_nguoi_dung(name, age):
  # Thân hàm
  print(f"Xin chào, tôi là {name} và tôi {age} tuổi.")

# Gọi hàm và in thông tin của người dùng
ten_nguoi_dung = input("Nhập tên của bạn: ")
tuoi_nguoi_dung = input("Nhập tuổi của bạn: ")

try:
  tuoi_nguoi_dung = int(tuoi_nguoi_dung)
  in_thong_tin_nguoi_dung(ten_nguoi_dung, tuoi_nguoi_dung)
except ValueError:
  print("Lỗi: Tuổi phải là một số nguyên.")

Giải thích:

 • Hàm in_thong_tin_nguoi_dung nhận vào hai tham số name age để biểu diễn tên và tuổi của người dùng.
 • Hàm sử dụng câu lệnh print để in ra thông tin của người dùng, sử dụng chuỗi định dạng (f-string) để chèn giá trị của name age.
 • Trong chương trình chính, sử dụng input() để nhận thông tin tên và tuổi từ người dùng và lưu chúng vào các biến ten_nguoi_dungtuoi_nguoi_dung.
 • Sử dụng lệnh try-except để xử lý trường hợp người dùng nhập tuổi không phải là số nguyên.
 • Cuối cùng, gọi hàm in_thong_tin_nguoi_dung với các giá trị ten_nguoi_dung và tuoi_nguoi_dung đã nhập để in thông tin của người dùng.

Kết quả:

Kết quả trả ra khi bạn chạy chương trình trên sẽ như sau:

Nếu bạn nhập tên là "Hoa" và tuổi là "30", chương trình sẽ in ra:

Nhập tên của bạn: Hoa
Nhập tuổi của bạn: 30
Xin chào, tôi là Hoa và tôi 30 tuổi.

Nếu bạn nhập tuổi không phải là một số nguyên, ví dụ như "abc" thay vì "30", chương trình sẽ bắt lỗi và in ra:

Nhập tên của bạn: John
Nhập tuổi của bạn: abc
Lỗi: Tuổi phải là một số nguyên.

Trong trường hợp này, chương trình đã sử dụng try-except để xử lý lỗi ValueError khi chuyển đổi tuoi_nguoi_dung sang kiểu số nguyên. Nếu việc chuyển đổi không thành công (ví dụ: người dùng nhập không phải là số), chương trình sẽ in ra thông báo lỗi.

Hãy thử tạo nhiều hàm hơn và sử dụng chúng trong các chương trình của bạn để cải thiện hiệu suất và sự tổ chức của mã. Chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top