INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hàm với đối số mặc định trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một hàm có tên là show_employee(), nhận vào hai đối số: tên của nhân viên và lương của nhân viên. Điều đặc biệt ở đây là nếu lương bị thiếu khi gọi hàm, ta sẽ gán giá trị mặc định là 9000 cho lương. Sau đó, mình sẽ hiển thị thông tin về nhân viên bao gồm tên và lương

Tạo hàm với đối số mặc định trong Python

Chúng ta sẽ giải quyết bài toán theo các bước sau:

Định nghĩa hàm show_employee() với hai đối số: name salary. Trong đó, salary sẽ có giá trị mặc định là 9000.

Trong hàm, mình sẽ sử dụng câu lệnh print() để hiển thị thông tin về nhân viên, bao gồm tên và lương.

def show_employee(name, salary=9000):
  """Hiển thị thông tin nhân viên, bao gồm tên và lương.

  Parameters:
    name (str): Tên của nhân viên.
    salary (int, optional): Lương của nhân viên. Giá trị mặc định là 9000.
  """
  print("Tên nhân viên:", name)
  print("Lương:", salary)

# Test hàm với giá trị lương cụ thể
print("Thông tin nhân viên 1:")
show_employee("Nguyễn Văn A", 12000)

print("\nThông tin nhân viên 2:")
show_employee("Trần Thị B")

Kết quả:

Thông tin nhân viên 1:
Tên nhân viên: Nguyễn Văn A
Lương: 12000

Thông tin nhân viên 2:
Tên nhân viên: Trần Thị B
 Lương: 9000

Trong bài tập này,mình đã tạo thành công một hàm show_employee() có đối số mặc định salary=9000. Điều này giúp cho việc gọi hàm trở nên linh hoạt hơn, vì ta có thể cung cấp hoặc không cung cấp giá trị cho đối số salary. Nếu không cung cấp giá trị cho salary, hàm sẽ sử dụng giá trị mặc định là 9000. Việc này tránh việc phải nhập giá trị salary mỗi lần gọi hàm và giúp chương trình của chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top