INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hàm với đối số mặc định trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một hàm có tên là show_employee(), nhận vào hai đối số: tên của nhân viên và lương của nhân viên. Điều đặc biệt ở đây là nếu lương bị thiếu khi gọi hàm, ta sẽ gán giá trị mặc định là 9000 cho lương. Sau đó, mình sẽ hiển thị thông tin về nhân viên bao gồm tên và lương

Tạo hàm với đối số mặc định trong Python

Chúng ta sẽ giải quyết bài toán theo các bước sau:

Định nghĩa hàm show_employee() với hai đối số: name salary. Trong đó, salary sẽ có giá trị mặc định là 9000.

Trong hàm, mình sẽ sử dụng câu lệnh print() để hiển thị thông tin về nhân viên, bao gồm tên và lương.

def show_employee(name, salary=9000):
  """Hiển thị thông tin nhân viên, bao gồm tên và lương.

  Parameters:
    name (str): Tên của nhân viên.
    salary (int, optional): Lương của nhân viên. Giá trị mặc định là 9000.
  """
  print("Tên nhân viên:", name)
  print("Lương:", salary)

# Test hàm với giá trị lương cụ thể
print("Thông tin nhân viên 1:")
show_employee("Nguyễn Văn A", 12000)

print("\nThông tin nhân viên 2:")
show_employee("Trần Thị B")

Kết quả:

Thông tin nhân viên 1:
Tên nhân viên: Nguyễn Văn A
Lương: 12000

Thông tin nhân viên 2:
Tên nhân viên: Trần Thị B
 Lương: 9000

Trong bài tập này,mình đã tạo thành công một hàm show_employee() có đối số mặc định salary=9000. Điều này giúp cho việc gọi hàm trở nên linh hoạt hơn, vì ta có thể cung cấp hoặc không cung cấp giá trị cho đối số salary. Nếu không cung cấp giá trị cho salary, hàm sẽ sử dụng giá trị mặc định là 9000. Việc này tránh việc phải nhập giá trị salary mỗi lần gọi hàm và giúp chương trình của chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top