INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hàm đệ quy để tính tổng các số từ 0 đến 10 trong Python

Hàm đệ quy là một hàm mà trong quá trình thực thi, nó tự gọi chính nó với một đầu vào nhỏ hơn hoặc bằng đầu vào ban đầu. Điều này giúp mình giải quyết các bài toán phức tạp bằng cách chia chúng thành các bài toán nhỏ hơn, đơn giản hơn.

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một hàm đệ quy tính tổng của các số từ 0 đến 10.

Tạo hàm đệ quy tính tổng các số từ 0 đến 10 trong Python

Ta sẽ giải quyết bài toán theo các bước sau:

Định nghĩa hàm sum_recursive(n) nhận một đối số n.

Trong hàm, kiểm tra nếu n bằng 0, trả về 0, vì tổng các số từ 0 đến 0 0.

Nếu n khác 0, hàm sẽ gọi chính nó với đối số nhỏ hơn, tức là sum_recursive(n-1), và cộng kết quả này với n. Điều này sẽ tính tổng các số từ 0 đến n.

def sum_recursive(n):
  if n == 0:
    return 0
  else:
    return n + sum_recursive(n-1)

# Test hàm đệ quy tính tổng các số từ 0 đến 10
result = sum_recursive(10)
print("Tổng các số từ 0 đến 10:", result)

Kết quả chạy cho đoạn mã trên là:

Tổng các số từ 0 đến 10: 55

Giải thích kết quả:

 • Gọi sum_recursive(10).
 • Hàm kiểm tra n == 0, nhưng vì n không bằng 0, nó tiếp tục đến bước tiếp theo.
 • Hàm gọi chính nó với đối số nhỏ hơn: sum_recursive(10-1) = sum_recursive(9).
 • Trong bước này, lại tiếp tục kiểm tra n == 0, nhưng n không bằng 0, nên hàm lại tiếp tục gọi chính nó với đối số nhỏ hơn: sum_recursive(9-1) = sum_recursive(8).
 • Tiếp tục như vậy cho đến khi n == 0.
 • Khi n bằng 0, hàm trả về 0, và quá trình đệ quy ngừng.
 • Các kết quả từ bước đệ quy được tính toán và trả về lần lượt là: 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 = 55.

Vậy nên, kết quả cuối cùng là 55, đó chính là tổng của các số từ 0 đến 10.

Hy vọng bài tập này giúp bạn hiểu thêm về hàm đệ quy.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Top