INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trả về nhiều giá trị từ một hàm trong Python

Trong bài tập này, bạn có thể tạo các hàm trả về nhiều giá trị cùng một lúc bằng cách sử dụng một cú pháp đặc biệt. Mình sẽ tạo một chương trình với hàm calculation() nhận hai biến, tính toán phép cộng và phép trừ của chúng và trả về cả hai giá trị trong một lần gọi.

Cú pháp trả về nhiều giá trị từ hàm trong Python

Để trả về nhiều giá trị từ hàm, bạn có thể sử dụng cú pháp return giá_trị1, giá_trị2, ....

Tạo hàm calculation() trả về phép cộng và phép trừ trong Python

Hãy viết một chương trình Python với hàm calculation() nhận vào hai biến a và b, tính toán phép cộng và phép trừ của chúng, và trả về cả hai giá trị trong một lần gọi.

def calculation(a, b):
  # Thân hàm - tính toán phép cộng và phép trừ
  addition = a + b
  subtraction = a - b
  return addition, subtraction

# Gọi hàm và lưu kết quả vào các biến
num1 = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
num2 = int(input("Nhập số thứ hai: "))

result_add, result_sub = calculation(num1, num2)

print(f"Tổng: {result_add}")
print(f"Hiệu: {result_sub}")

Hàm calculation() nhận vào hai biến a và b.

Trong thân hàm, sử dụng biến addition để tính toán phép cộng a + b, và biến subtraction để tính toán phép trừ a - b.

Sử dụng cú pháp return addition, subtraction để trả về cả hai giá trị addition và subtraction.

Trong chương trình chính, sử dụng input() để nhận hai số num1num2 từ người dùng.

Gọi hàm calculation(num1, num2) để tính toán và nhận kết quả cộng và trừ.

Lưu giá trị của phép cộng vào result_add và giá trị của phép trừ vào result_sub.

Sử dụng print() để in ra kết quả cộng và trừ.

Kết quả:

Kết quả trả ra khi bạn chạy chương trình trên sẽ như sau:

Nhập số thứ nhất: 7
Nhập số thứ hai: 3
Tổng: 10
Hiệu: 4

Giải thích kết quả:

 • Bạn đã nhập số thứ nhất là 7 và số thứ hai là 3.
 • Khi gọi hàm calculation(num1, num2), nó tính toán tổng và hiệu của 7 và 3 như sau:
  • Tổng: 7 + 3 = 10
  • Hiệu: 7 - 3 = 4
 • Sau đó, hai kết quả được trả về từ hàm là 10 và 4.
 • Cuối cùng, chương trình in ra giá trị của tổng và hiệu bằng cách sử dụng biến result_add và result_sub.

Như vậy, hàm calculation() đã tính toán phép cộng và phép trừ của hai số và trả về cả hai kết quả một cách thành công.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top