INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một danh sách gồm tất cả các số chẵn từ 4 đến 30 trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ có thể tạo một danh sách chứa tất cả các số chẵn từ 4 đến 30 bằng cách sử dụng vòng lặp và điều kiện.

Hãy bắt đầu bằng cách tạo danh sách này và sau đó tìm hiểu về cách thức m sẽ tiếp tục sử dụng nó.

Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các số từ 4 đến 30 trong Python

Khởi tạo danh sách rỗng có tên là even_numbers để lưu trữ các số chẵn.

Trong mỗi vòng lặp, kiểm tra nếu số đó là số chẵn (số chia hết cho 2), thì thêm nó vào danh sách even_numbers.

# Khởi tạo danh sách rỗng để lưu trữ các số chẵn
even_numbers = []

# Duyệt qua các số từ 4 đến 30
for num in range(4, 31):
    # Kiểm tra nếu số là số chẵn thì thêm vào danh sách
    if num % 2 == 0:
        even_numbers.append(num)

# In danh sách các số chẵn
print("Danh sách các số chẵn từ 4 đến 30:", even_numbers)

Kết quả :

Danh sách các số chẵn từ 4 đến 30: [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30]

Giải thích kết quả:

Đoạn mã trên đã tạo một danh sách rỗng có tên là even_numbers để lưu trữ các số chẵn. Sau đó, vòng lặp for được sử dụng để duyệt qua các số từ 4 đến 30. Trong mỗi lần duyệt, kiểm tra điều kiện if num % 2 == 0 để xác định xem số num có phải là số chẵn hay không. Nếu num là số chẵn (số chia hết cho 2), thì số đó được thêm vào danh sách even_numbers bằng cách sử dụng phương thức append().

Cuối cùng, sau khi duyệt qua các số từ 4 đến 30, danh sách even_numbers đã chứa tất cả các số chẵn trong khoảng từ 4 đến 30. Kết quả in ra là danh sách các số chẵn này.

Vậy nên, danh sách các số chẵn từ 4 đến 30 là [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30], như đã thấy trong lệnh print.

Hy vọng qua bài tập "Tạo danh sách các số chẵn từ 4 đến 30" giúp các bạn hiểu hơn về cách tạo và sử dụng danh sách, cũng như vòng lặp for để duyệt qua các giá trị trong khoảng cụ thể.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top