INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một hàm có độ dài đối số thay đổi trong Python

Trong bài tập này, bạn có thể tạo các hàm chấp nhận số lượng đối số thay đổi bằng cách sử dụng *args (viết tắt của arguments) làm đối số. *args cho phép hàm nhận một danh sách không xác định số lượng đối số và truy cập chúng dưới dạng một tuple. Mình sẽ tạo một chương trình với hàm func1() sử dụng *args để in giá trị của các đối số có độ dài thay đổi.

Cú pháp tạo hàm với *args trong Python

Để tạo một hàm chấp nhận độ dài đối số thay đổi, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

def ten_ham(*args):
  # Thân hàm - xử lý các đối số trong args
  for arg in args:
    print(arg)

Tạo hàm func1() chấp nhận độ dài đối số thay đổi

Hãy viết một chương trình Python với hàm func1() nhận vào các đối số có độ dài thay đổi bằng cách sử dụng *args. Hàm này sẽ in giá trị của từng đối số một lần.

def func1(*args):
  # Thân hàm - in giá trị của từng đối số
  for arg in args:
    print(arg)

# Gọi hàm và truyền các đối số
func1(1, 2, 3)
func1('Hello', 'World')
func1(3.14, 42, 'Python')

Hàm func1() được định nghĩa với *args làm đối số, cho phép hàm nhận một danh sách không xác định số lượng đối số và truy cập chúng thông qua biến args như một tuple.

Trong thân hàm, sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng đối số trong args.

Dùng câu lệnh print để in giá trị của từng đối số.

Kết quả:

1
2
3
Hello
World
3.14
42
Python

Giải thích kết quả:

 • Lần gọi hàm func1(1, 2, 3) sẽ in ra các giá trị 1, 2 và 3 trên từng dòng.
 • Lần gọi hàm func1('Hello', 'World') sẽ in ra hai chuỗi 'Hello' và 'World' trên từng dòng.
 • Lần gọi hàm func1(3.14, 42, 'Python') sẽ in ra hai số thực 3.14, 42 và chuỗi 'Python' trên từng dòng.

Như vậy, hàm func1() có thể chấp nhận các đối số có độ dài thay đổi thông qua *args, cho phép bạn truyền vào bất kỳ số lượng đối số nào một cách linh hoạt và dễ dàng xử lý chúng trong thân hàm.

Hàm này cho phép mình truyền vào bất kỳ số lượng đối số nào và in giá trị của chúng một cách dễ dàng. Việc sử dụng *args là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn xây dựng các hàm linh hoạt và đa dạng trong Python. Hãy thử tạo nhiều hàm hơn và tìm hiểu các khả năng của Python trong việc xử lý đối số thay đổi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top