INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau và đảo ngược từng phần trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách cắt một danh sách thành 3 phần bằng nhau và sau đó đảo ngược từng phần.

Bước 1: Khởi tạo danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ tạo một danh sách ban đầu với một số phần tử. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Bước 2: Cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau

Để cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau, mình có thể sử dụng phép cắt (slice) trên danh sách. Để làm điều này, sẽ tận dụng độ dài của danh sách và chia nó thành 3 phần bằng nhau. Dưới đây là cách thực hiện:

part_size = len(my_list) // 3  # Lấy phần nguyên của phép chia
part1 = my_list[:part_size]
part2 = my_list[part_size:2*part_size]
part3 = my_list[2*part_size:]

Bước 3: Đảo ngược từng phần

Bây giờ mình đã cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau, tiếp theo ta sẽ đảo ngược từng phần. Để làm điều này, có thể sử dụng phương thức reverse() trên từng phần tử. Dưới đây là cách thực hiện:

part1.reverse()
part2.reverse()
part3.reverse()

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Bây giờ mình đã cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau và đảo ngược từng phần, hãy in kết quả để xem danh sách mới như thế nào:

new_list = part1 + part2 + part3
print("Danh sách mới:", new_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách mới: [3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7]

Danh sách mới (new_list) đã cắt danh sách ban đầu thành 3 phần bằng nhau và đảo ngược từng phần.

Hy vọng bài tập này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách cắt một danh sách thành 3 phần bằng nhau và sau đó đảo ngược từng phần. Các phép cắt (slice) và phương thức reverse() của danh sách trong Python giúp chúng ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc cắt và đảo ngược danh sách có thể giúp chúng ta xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top