INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau và đảo ngược từng phần trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách cắt một danh sách thành 3 phần bằng nhau và sau đó đảo ngược từng phần.

Bước 1: Khởi tạo danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ tạo một danh sách ban đầu với một số phần tử. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Bước 2: Cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau

Để cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau, mình có thể sử dụng phép cắt (slice) trên danh sách. Để làm điều này, sẽ tận dụng độ dài của danh sách và chia nó thành 3 phần bằng nhau. Dưới đây là cách thực hiện:

part_size = len(my_list) // 3  # Lấy phần nguyên của phép chia
part1 = my_list[:part_size]
part2 = my_list[part_size:2*part_size]
part3 = my_list[2*part_size:]

Bước 3: Đảo ngược từng phần

Bây giờ mình đã cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau, tiếp theo ta sẽ đảo ngược từng phần. Để làm điều này, có thể sử dụng phương thức reverse() trên từng phần tử. Dưới đây là cách thực hiện:

part1.reverse()
part2.reverse()
part3.reverse()

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Bây giờ mình đã cắt danh sách thành 3 phần bằng nhau và đảo ngược từng phần, hãy in kết quả để xem danh sách mới như thế nào:

new_list = part1 + part2 + part3
print("Danh sách mới:", new_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách mới: [3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7]

Danh sách mới (new_list) đã cắt danh sách ban đầu thành 3 phần bằng nhau và đảo ngược từng phần.

Hy vọng bài tập này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách cắt một danh sách thành 3 phần bằng nhau và sau đó đảo ngược từng phần. Các phép cắt (slice) và phương thức reverse() của danh sách trong Python giúp chúng ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc cắt và đảo ngược danh sách có thể giúp chúng ta xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top