INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lặp lại danh sách và kiểm tra phần tử có tồn tại bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình trong Python để lặp lại một danh sách đã cho, kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong từ điển hay không và loại bỏ nó khỏi danh sách nếu cần.

Bước 1: Khởi tạo danh sách ban đầu và từ điển

Để bắt đầu, mình sẽ khởi tạo một danh sách và một từ điển với một số giá trị. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
my_dict = {2: 'two', 4: 'four', 6: 'six'}

Bước 2: Lặp lại danh sách và kiểm tra phần tử trong từ điển

Ta sẽ lặp lại danh sách và kiểm tra xem mỗi phần tử có tồn tại trong từ điển hay không. Nếu phần tử tồn tại trong từ điển, ta sẽ loại bỏ nó khỏi danh sách. Để thực hiện việc này, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để lặp qua danh sách và sử dụng phương thức pop() để loại bỏ phần tử. Dưới đây là cách thực hiện:

for element in my_list.copy():
    if element in my_dict:
        my_list.remove(element)

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Bây giờ mình đã lặp lại danh sách và loại bỏ các phần tử có trong từ điển khỏi danh sách, hãy in kết quả để xem danh sách sau khi loại bỏ:

print("Danh sách sau khi loại bỏ các phần tử có trong từ điển:")
print(my_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách my_list đã lặp lại và loại bỏ các phần tử có trong từ điển (2, 4, 6).

Danh sách sau khi loại bỏ các phần tử có trong từ điển:
[1, 3, 5, 7, 8, 9]

Minh đã tìm hiểu cách lặp lại một danh sách đã cho, kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong từ điển hay không và loại bỏ nó khỏi danh sách nếu cần. Việc sử dụng vòng lặp for và phương thức pop() giúp ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc kiểm tra và loại bỏ các phần tử từ danh sách dựa trên từ điển là rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu và thực hiện các thao tác tùy chỉnh trên dữ liệu.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top