INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa và thêm phần tử trong danh sách trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách xóa một phần tử từ danh sách ở chỉ số 4 và thêm nó vào vị trí thứ 2 và cuối danh sách.

Bước 1: Khởi tạo danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ tạo một danh sách ban đầu với một số phần tử. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bước 2: Xóa phần tử tại chỉ số 4

Để xóa phần tử tại chỉ số 4, mình sử dụng phương thức pop() trên danh sách và truyền chỉ số của phần tử cần xóa vào nó. Dưới đây là cách thực hiện:

removed_element = my_list.pop(4)

Phương thức pop(4) sẽ xóa phần tử có giá trị ở chỉ số 4 (giá trị 5 trong danh sách my_list). Giá trị này cũng được lưu trữ vào biến removed_element để sử dụng sau này nếu cần.

Bước 3: Thêm phần tử vào vị trí thứ 2 và cuối danh sách

Để thêm phần tử vào vị trí thứ 2 của danh sách, sử dụng phương thức insert() và truyền chỉ số và giá trị của phần tử cần thêm vào nó. Dưới đây là cách để thêm phần tử đã xóa ở bước trước vào vị trí thứ 2:

my_list.insert(2, removed_element)

Tương tự, để thêm phần tử đã xóa vào cuối danh sách, chúng ta chỉ cần sử dụng phương thức append():

my_list.append(removed_element)

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Bây giờ ta đã xóa phần tử từ chỉ số 4 và thêm nó vào vị trí thứ 2 và cuối danh sách, hãy in kết quả để xem danh sách mới như thế nào:

print("Danh sách mới:", my_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách mới: [1, 2, 5, 3, 4, 6, 5]

Danh sách mới (my_list) đã xóa phần tử có chỉ số 4 (giá trị 5) và thêm nó vào vị trí thứ 2 và cuối danh sách.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách xóa một phần tử từ danh sách ở chỉ số 4 và thêm nó vào vị trí thứ 2 và cuối danh sách. Cấu trúc dữ liệu danh sách của Python cho phép chúng ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc thêm, xóa và sửa đổi các phần tử trong danh sách giúp chúng ta làm việc với dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top