INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm giao (chung) của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tìm giao (chung) của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất trong Python.

Bước 1: Khởi tạo hai tập hợp ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ khởi tạo hai tập hợp với một số phần tử bất kỳ. Dưới đây là cách để làm điều này:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {3, 4, 5, 6, 7}

Bước 2: Tìm giao của hai tập hợp

Để tìm giao (chung) của hai tập hợp, mình có thể sử dụng phép toán & hoặc hàm intersection() trong Python. Cả hai phương thức này đều trả về một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ xuất hiện trong cả hai tập hợp ban đầu. Dưới đây là cách thực hiện:

intersection_set = set1 & set2
# Hoặc dùng hàm intersection():
# intersection_set = set1.intersection(set2)

Bước 3: Loại bỏ các phần tử giao khỏi tập hợp thứ nhất

Bây giờ ta đã tìm được tập hợp giao (chung) của hai tập hợp, tiếp theo ta sẽ loại bỏ các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất (set1). Để làm điều này, ta có thể sử dụng phép toán - hoặc hàm difference_update() trong Python. Dưới đây là cách thực hiện:

set1 -= intersection_set
# Hoặc dùng hàm difference_update():
# set1.difference_update(intersection_set)

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Ta đã tìm giao của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất, hãy in kết quả để xem tập hợp set1 sau khi loại bỏ:

print("Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử giao:")
print(set1)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử giao:
{1, 2}

Tập hợp set1 đã loại bỏ các phần tử giao (3, 4, 5) với tập hợp set2.

Hy bài viết này giúp bạn tìm hiểu được cách tìm giao (chung) của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất. Các phép toán & và -, cũng như hàm intersection() difference_update() trong Python giúp ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc tìm giao của hai tập hợp và loại bỏ các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất là rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu và thực hiện các phép toán tập hợp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top