INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm giao (chung) của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tìm giao (chung) của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất trong Python.

Bước 1: Khởi tạo hai tập hợp ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ khởi tạo hai tập hợp với một số phần tử bất kỳ. Dưới đây là cách để làm điều này:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {3, 4, 5, 6, 7}

Bước 2: Tìm giao của hai tập hợp

Để tìm giao (chung) của hai tập hợp, mình có thể sử dụng phép toán & hoặc hàm intersection() trong Python. Cả hai phương thức này đều trả về một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ xuất hiện trong cả hai tập hợp ban đầu. Dưới đây là cách thực hiện:

intersection_set = set1 & set2
# Hoặc dùng hàm intersection():
# intersection_set = set1.intersection(set2)

Bước 3: Loại bỏ các phần tử giao khỏi tập hợp thứ nhất

Bây giờ ta đã tìm được tập hợp giao (chung) của hai tập hợp, tiếp theo ta sẽ loại bỏ các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất (set1). Để làm điều này, ta có thể sử dụng phép toán - hoặc hàm difference_update() trong Python. Dưới đây là cách thực hiện:

set1 -= intersection_set
# Hoặc dùng hàm difference_update():
# set1.difference_update(intersection_set)

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Ta đã tìm giao của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất, hãy in kết quả để xem tập hợp set1 sau khi loại bỏ:

print("Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử giao:")
print(set1)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử giao:
{1, 2}

Tập hợp set1 đã loại bỏ các phần tử giao (3, 4, 5) với tập hợp set2.

Hy bài viết này giúp bạn tìm hiểu được cách tìm giao (chung) của hai tập hợp và loại các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất. Các phép toán & và -, cũng như hàm intersection() difference_update() trong Python giúp ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc tìm giao của hai tập hợp và loại bỏ các phần tử đó ra khỏi tập hợp thứ nhất là rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu và thực hiện các phép toán tập hợp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top