INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong danh sách trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình để lặp lại một danh sách đã cho, đếm số lần xuất hiện của từng phần tử và tạo một dictionary để hiển thị số lượng của từng phần tử.

Bước 1: Khởi tạo danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ tạo một danh sách ban đầu với một số phần tử. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_list = [1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 6, 5, 7]

Bước 2: Đếm số lần xuất hiện của từng phần tử

Để đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong danh sách, mình sẽ sử dụng một vòng lặp for để lặp qua từng phần tử trong danh sách và sử dụng một dictionary để lưu trữ số lần xuất hiện của từng phần tử. Dưới đây là cách thực hiện:

count_dict = {}
for element in my_list:
  if element in count_dict:
    count_dict[element] += 1
  else:
    count_dict[element] = 1

Trong đoạn mã trên, mình kiểm tra nếu phần tử đã tồn tại trong dictionary (count_dict), thì ta tăng số lần xuất hiện lên 1. Nếu phần tử chưa tồn tại trong dictionary, thêm phần tử đó vào dictionary với số lần xuất hiện ban đầu là 1.

Bước 3: Hiển thị kết quả

Bây giờ mình đã đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong danh sách và lưu kết quả vào dictionary count_dict, hãy in kết quả để hiển thị số lần xuất hiện của từng phần tử:

print("Số lần xuất hiện của từng phần tử:")
for element, count in count_dict.items():
  print(f"{element}: {count} lần")

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Số lần xuất hiện của từng phần tử:
1: 1 lần
2: 3 lần
3: 2 lần
4: 1 lần
5: 2 lần
6: 1 lần
7: 1 lần

Danh sách đã cho (my_list) được lặp lại và kết quả hiển thị số lần xuất hiện của từng phần tử trong danh sách.

Hy vong bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu được cách lặp lại một danh sách đã cho, đếm số lần xuất hiện của từng phần tử và tạo một dictionary để hiển thị số lượng của từng phần tử. Việc đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong danh sách là một kỹ thuật quan trọng giúp ta phân tích và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top