INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra và xóa phần tử từ tập hợp con/tập hợp cha trong Python.

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách kiểm tra xem một tập hợp có phải là tập hợp con hay tập hợp cha của một tập hợp khác và loại bỏ các phần tử tương ứng trong Python.

Bước 1: Khởi tạo hai tập hợp ban đầu

Để bắt đầu, chúng ta sẽ khởi tạo hai tập hợp với một số phần tử bất kỳ. Dưới đây là cách để làm điều này:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {3, 4}

Bước 2: Kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp con của set2 hay không

Để kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp con của set2 hay không, mình có thể sử dụng phương thức issubset() hoặc phép toán <= trong Python. Cả hai phương thức này đều trả về True nếu set1 là tập hợp con của set2. Dưới đây là cách thực hiện:

is_subset = set1.issubset(set2)
# Hoặc dùng phép toán <=
# is_subset = set1 <= set2

Bước 3: Kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp cha của set2 hay không

Để kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp cha của set2 hay không, mình có thể sử dụng phương thức issuperset() hoặc phép toán >= trong Python. Cả hai phương thức này đều trả về True nếu set1 là tập hợp cha của set2. Dưới đây là cách thực hiện:

is_superset = set1.issuperset(set2)
# Hoặc dùng phép toán >=
# is_superset = set1 >= set2

Bước 4: Loại bỏ các phần tử của set2 ra khỏi set1 (nếu là tập hợp con)

Nếu set1 là tập hợp con của set2, mình sẽ loại bỏ các phần tử tương ứng của set2 khỏi set1. Để làm điều này, ta có thể sử dụng phương thức difference_update() trong Python. Dưới đây là cách thực hiện:

if is_subset:
    set1.difference_update(set2)

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Bây giờ mình đã kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp con hay tập hợp cha của set2, và loại bỏ các phần tử tương ứng nếu là tập hợp con, hãy in kết quả để xem set1 sau khi thực hiện các thao tác:

print("Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử con của set2:")
print(set1)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên và set1 là tập hợp con của set2, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử con của set2:
{1, 2, 5}

Hy vọng bài viết này giúp bạn tìm hiểu được cách kiểm tra xem một tập hợp có phải là tập hợp con hay tập hợp cha của một tập hợp khác và loại bỏ các phần tử tương ứng. Các phương thức issubset(), issuperset() và các phép toán <=, >=, difference_update() trong Python giúp ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc kiểm tra và xử lý các tập hợp là rất hữu ích trong việc phân tích dữ liệu và thực hiện các phép toán tập hợp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top