INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra và xóa phần tử từ tập hợp con/tập hợp cha trong Python.

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách kiểm tra xem một tập hợp có phải là tập hợp con hay tập hợp cha của một tập hợp khác và loại bỏ các phần tử tương ứng trong Python.

Bước 1: Khởi tạo hai tập hợp ban đầu

Để bắt đầu, chúng ta sẽ khởi tạo hai tập hợp với một số phần tử bất kỳ. Dưới đây là cách để làm điều này:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {3, 4}

Bước 2: Kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp con của set2 hay không

Để kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp con của set2 hay không, mình có thể sử dụng phương thức issubset() hoặc phép toán <= trong Python. Cả hai phương thức này đều trả về True nếu set1 là tập hợp con của set2. Dưới đây là cách thực hiện:

is_subset = set1.issubset(set2)
# Hoặc dùng phép toán <=
# is_subset = set1 <= set2

Bước 3: Kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp cha của set2 hay không

Để kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp cha của set2 hay không, mình có thể sử dụng phương thức issuperset() hoặc phép toán >= trong Python. Cả hai phương thức này đều trả về True nếu set1 là tập hợp cha của set2. Dưới đây là cách thực hiện:

is_superset = set1.issuperset(set2)
# Hoặc dùng phép toán >=
# is_superset = set1 >= set2

Bước 4: Loại bỏ các phần tử của set2 ra khỏi set1 (nếu là tập hợp con)

Nếu set1 là tập hợp con của set2, mình sẽ loại bỏ các phần tử tương ứng của set2 khỏi set1. Để làm điều này, ta có thể sử dụng phương thức difference_update() trong Python. Dưới đây là cách thực hiện:

if is_subset:
    set1.difference_update(set2)

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Bây giờ mình đã kiểm tra xem set1 có phải là tập hợp con hay tập hợp cha của set2, và loại bỏ các phần tử tương ứng nếu là tập hợp con, hãy in kết quả để xem set1 sau khi thực hiện các thao tác:

print("Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử con của set2:")
print(set1)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên và set1 là tập hợp con của set2, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử con của set2:
{1, 2, 5}

Hy vọng bài viết này giúp bạn tìm hiểu được cách kiểm tra xem một tập hợp có phải là tập hợp con hay tập hợp cha của một tập hợp khác và loại bỏ các phần tử tương ứng. Các phương thức issubset(), issuperset() và các phép toán <=, >=, difference_update() trong Python giúp ta thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc kiểm tra và xử lý các tập hợp là rất hữu ích trong việc phân tích dữ liệu và thực hiện các phép toán tập hợp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top