INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một bộ bằng Python sao cho nó hiển thị phần tử từ cả hai danh sách theo một cặp

Trong bài tập này, mình sử dụng bộ (tuple) là một cấu trúc dữ liệu giống danh sách nhưng không thể thay đổi (immutable). Bộ cho phép lưu trữ nhiều giá trị khác nhau trong một biến duy nhất, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một bộ Python để hiển thị phần tử từ cả hai danh sách theo một cặp.

Bước 1: Khởi tạo hai danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ tạo hai danh sách ban đầu với cùng số lượng phần tử. Dưới đây là cách để làm điều này:

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

Bước 2: Tạo các bộ từ hai danh sách

Tiếp theo, mình sẽ tạo các bộ (tuple) từ hai danh sách trên sao cho mỗi bộ chứa phần tử từ cả hai danh sách theo một cặp. Để thực hiện việc này, chúng ta có thể sử dụng hàm zip() trong Python. Hàm zip() kết hợp các phần tử có cùng chỉ số từ các danh sách và tạo thành các bộ. Dưới đây là cách thực hiện:

pairs = list(zip(list1, list2))

Khi sử dụng hàm zip() để tạo các bộ từ hai danh sách, mình sẽ nhận được một danh sách gồm các bộ như sau: [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd'), (5, 'e')].

Bước 3: Hiển thị kết quả

Bây giờ mình đã tạo các bộ từ hai danh sách ban đầu, hãy in kết quả để xem các bộ này:

print("Các cặp từ hai danh sách:")
for pair in pairs:
    print(pair)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Các cặp từ hai danh sách:
(1, 'a')
(2, 'b')
(3, 'c')
(4, 'd')
(5, 'e')

Kết quả cho thấy các bộ đã được tạo từ các phần tử tương ứng của hai danh sách list1 và list2.

Hy vọng bài viết này giúp bạn tìm hiểu được cách tạo một bộ Python sao cho nó hiển thị phần tử từ cả hai danh sách theo một cặp. Hàm zip() trong Python cho phép chúng ta kết hợp các phần tử từ các danh sách khác nhau và tạo thành các bộ, giúp xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top