INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy tất cả các giá trị từ dictionary và thêm chúng vào danh sách trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ tìm hiểu cách lấy tất cả các giá trị từ một dictionary và thêm chúng vào một danh sách, đồng thời loại bỏ các giá trị trùng lặp bằng Python.

Bước 1: Khởi tạo dictionary ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ khởi tạo một dictionary với một số cặp khóa - giá trị bất kỳ. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 2, 'e': 4}

Bước 2: Lấy tất cả các giá trị từ dictionary và thêm vào danh sách

Để lấy tất cả các giá trị từ dictionary và thêm chúng vào một danh sách, mình có thể sử dụng phương thức values() của dictionary. Phương thức này trả về một view (danh sách) chứa tất cả các giá trị trong dictionary. Dưới đây là cách thực hiện:

values_list = list(my_dict.values())

Bước 3: Loại bỏ các giá trị trùng lặp

Bây giờ ta đã có danh sách values_list chứa tất cả các giá trị từ dictionary, nhưng có thể có các giá trị trùng lặp trong danh sách. Để loại bỏ các giá trị trùng lặp, ta có thể sử dụng hàm set() để chuyển danh sách thành một tập hợp (set) không chứa các phần tử trùng lặp, sau đó chuyển lại thành danh sách. Dưới đây là cách thực hiện:

unique_values_list = list(set(values_list))

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Ta đã lấy tất cả các giá trị từ dictionary và loại bỏ các giá trị trùng lặp, hãy in kết quả để xem danh sách sau khi thực hiện các thao tác:

print("Danh sách sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp:")
print(unique_values_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp:
[1, 2, 3, 4]

Danh sách unique_values_list chứa tất cả các giá trị từ dictionary my_dict mà không có giá trị trùng lặp.

Trong bài tập này này, mình đã tìm hiểu cách lấy tất cả các giá trị từ một dictionary và thêm chúng vào một danh sách, đồng thời loại bỏ các giá trị trùng lặp. Việc sử dụng phương thức values() của dictionary và hàm set() giúp mìnhthực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc loại bỏ các giá trị trùng lặp trong danh sách giúp ta làm việc với dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top