INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy tất cả các giá trị từ dictionary và thêm chúng vào danh sách trong Python

Trong bài toán này, mình sẽ tìm hiểu cách lấy tất cả các giá trị từ một dictionary và thêm chúng vào một danh sách, đồng thời loại bỏ các giá trị trùng lặp bằng Python.

Bước 1: Khởi tạo dictionary ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ khởi tạo một dictionary với một số cặp khóa - giá trị bất kỳ. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 2, 'e': 4}

Bước 2: Lấy tất cả các giá trị từ dictionary và thêm vào danh sách

Để lấy tất cả các giá trị từ dictionary và thêm chúng vào một danh sách, mình có thể sử dụng phương thức values() của dictionary. Phương thức này trả về một view (danh sách) chứa tất cả các giá trị trong dictionary. Dưới đây là cách thực hiện:

values_list = list(my_dict.values())

Bước 3: Loại bỏ các giá trị trùng lặp

Bây giờ ta đã có danh sách values_list chứa tất cả các giá trị từ dictionary, nhưng có thể có các giá trị trùng lặp trong danh sách. Để loại bỏ các giá trị trùng lặp, ta có thể sử dụng hàm set() để chuyển danh sách thành một tập hợp (set) không chứa các phần tử trùng lặp, sau đó chuyển lại thành danh sách. Dưới đây là cách thực hiện:

unique_values_list = list(set(values_list))

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Ta đã lấy tất cả các giá trị từ dictionary và loại bỏ các giá trị trùng lặp, hãy in kết quả để xem danh sách sau khi thực hiện các thao tác:

print("Danh sách sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp:")
print(unique_values_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp:
[1, 2, 3, 4]

Danh sách unique_values_list chứa tất cả các giá trị từ dictionary my_dict mà không có giá trị trùng lặp.

Trong bài tập này này, mình đã tìm hiểu cách lấy tất cả các giá trị từ một dictionary và thêm chúng vào một danh sách, đồng thời loại bỏ các giá trị trùng lặp. Việc sử dụng phương thức values() của dictionary và hàm set() giúp mìnhthực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc loại bỏ các giá trị trùng lặp trong danh sách giúp ta làm việc với dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top