INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo danh sách mới từ mục có chỉ số lẻ và chẵn trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một danh sách mới bằng cách kết hợp các phần tử có chỉ số lẻ từ danh sách đầu tiên và các phần tử có chỉ số chẵn từ danh sách thứ hai.

Bước 1: Khởi tạo hai danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ tạo hai danh sách ban đầu, mỗi danh sách chứa một số phần tử. Dưới đây là cách để làm điều này:

list1 = [1, 3, 5, 7, 9]
list2 = [2, 4, 6, 8, 10]

Bước 2: Tạo danh sách mới

Tiếp theo, mình sẽ tạo danh sách mới bằng cách lựa chọn các phần tử có chỉ số lẻ từ danh sách đầu tiên và các phần tử có chỉ số chẵn từ danh sách thứ hai. Để thực hiện việc này, mình có thể sử dụng cấu trúc lặp for và phép cắt (slice) trên danh sách. Dưới đây là mã Python để tạo danh sách mới:

# Tạo danh sách mới
new_list = []
for i in range(len(list1)):
  if i % 2 == 0: # Chỉ số chẵn
    new_list.append(list2[i])
  else: # Chỉ số lẻ
    new_list.append(list1[i])

Trong đoạn mã trên, mình sử dụng vòng lặp for để lặp qua các chỉ số của danh sách đầu tiên (list1). Sau đó, mình kiểm tra nếu chỉ số đó là chẵn, thì ta thêm phần tử từ danh sách thứ hai (list2) vào danh sách mới (new_list). Nếu chỉ số là lẻ, ta thêm phần tử từ danh sách đầu tiên vào danh sách mới.

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Bây giờ mình đã tạo danh sách mới, hãy in kết quả để xem danh sách mới như thế nào:

print("Danh sách mới:", new_list)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách mới: [2, 3, 6, 7, 10]

Danh sách mới (new_list) được tạo bằng cách chọn các phần tử có chỉ số lẻ từ danh sách đầu tiên (list1) và các phần tử có chỉ số chẵn từ danh sách thứ hai (list2).

Hy vong bài viết này giúp bạn đã tìm hiểu được cách kết hợp hai danh sách thành một danh sách mới bằng cách lựa chọn các phần tử có chỉ số lẻ từ danh sách đầu tiên và các phần tử có chỉ số chẵn từ danh sách thứ hai. Việc tạo danh sách mới như vậy có thể giúp xử lý nhiều bài toán và giúp bạn tận dụng được tính linh hoạt của cấu trúc dữ liệu danh sách trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top