INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi danh sách và tạo một bộ rồi tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình bằng Python để loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi danh sách, tạo một bộ từ danh sách và sau đó tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong bộ.

Bước 1: Khởi tạo danh sách ban đầu

Để bắt đầu, mình sẽ khởi tạo một danh sách với một số giá trị bất kỳ, bao gồm cả các giá trị trùng lặp. Dưới đây là cách để làm điều này:

my_list = [5, 2, 7, 4, 2, 8, 5, 1]

Bước 2: Loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi danh sách

Để loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi danh sách, mình có thể sử dụng hàm set() để chuyển danh sách thành một tập hợp (set) không chứa các phần tử trùng lặp, sau đó chuyển lại thành danh sách. Dưới đây là cách thực hiện:

unique_list = list(set(my_list))

Bước 3: Tạo bộ từ danh sách

Sau khi đã loại bỏ các giá trị trùng lặp, ta có danh sách mới unique_list không chứa các giá trị trùng lặp. Bây giờ ta sẽ tạo một bộ từ danh sách này. Để thực hiện việc này, sử dụng hàm set() hoặc sorted() để tạo một bộ từ danh sách. Dưới đây là cách thực hiện:

unique_set = set(unique_list)

Bước 4: Tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong bộ

Bây giờ mình đã có bộ unique_set, ta sẽ tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong bộ. Để làm điều này, có thể sử dụng hàm min() max() trong Python. Dưới đây là cách thực hiện:

min_value = min(unique_set)
max_value = max(unique_set)

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Ta đã loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi danh sách và tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong bộ, hãy in kết quả để xem:

print("Danh sách sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp:")
print(unique_list)

print("Bộ sau khi tạo từ danh sách:")
print(unique_set)

print("Số nhỏ nhất trong bộ:")
print(min_value)

print("Số lớn nhất trong bộ:")
print(max_value)

Kết quả

Nếu chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Danh sách sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp:
[1, 2, 4, 5, 7, 8]
Bộ sau khi tạo từ danh sách:
{1, 2, 4, 5, 7, 8}
Số nhỏ nhất trong bộ:
1
Số lớn nhất trong bộ:
8

Trong bài tập này, mình đã tìm hiểu cách loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi danh sách, tạo một bộ từ danh sách và tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong bộ. Việc sử dụng hàm set(), min()max() trong Python giúp mình thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc loại bỏ các giá trị trùng lặp trong danh sách và tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong bộ giúp xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top