Hàm Array.filter() trong Javascript

Hàm filter trong Javascript có công dụng đúng ý nghĩa với tên gọi của nó.

Hàm filter được tích hơp sẵn trong đối tượng mảng giống như hàm map. Về cách thức hoạt động thì nó giống hàm map, nghĩa là nó sẽ có một tham số dạng function và function này sẽ xử lý cho mỗi lần lặp, nếu function return true thì phần tử lần lặp đó được chấp nhận, ngược lại sẽ không được chấp nhận.

Ví dụ: Lấy các phần tử chẵn trong mảng cho trước.

var numbers = [5, 10, 20, 22, 60, 75, 90];

var new_numbers = numbers.filter(function(item){
    return (item % 2 == 0);
});

console.log(new_numbers);
// Kết quả: [10, 20, 22, 60, 90]

Một cách giải khác sử dụng vòng lặp for.

var numbers = [5, 10, 20, 22, 60, 75, 90];
var new_numbers = [];
for (var i = 0; i < numbers.length; i++){
    if (numbers[i] % 2 == 0){
        new_numbers.push(numbers[i]);
    }
}
console.log(new_numbers);
// Kết quả: [10, 20, 22, 60, 90]

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP