Hàm Array.toString() trong Javascript

Hàm Arrray.toString() dùng để chuyển đổi một mảng sang một chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: XEM DEMO

var words = ["Học", "Lập", 'Trình', "Tại", 'Freetuts.net'];
alert(words.toString()); // kết quả: Học,Lập,Trình,Tại,Freetuts.net

Công dụng của nó đơn giản chỉ là chuyển một mảng sang chuỗi và mỗi phần tử được cách nhau bởi dấu phẩy, vì vậy trong thực tế này hàm rất ít khi sử dụng trong mảng.

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP