Hàm array.join() trong Javascript

Hàm join sẽ nối các phần tử của mảng thành một chuỗi, các phần tử được ngăn cách nhau bởi kí tự do người dùng quy định, mặc định là dấu  ",".

Hàm join trong javascript có chức năng giống với hàm implode trong php.

Cú pháp

Cú pháp: array.join(separator)

Trong đó:

  • separator là kí tự sẽ ngăn cách các phần tử với nhau, mặc định mang giá trị là dấu ",".

Cách sử dụng

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<button onclick="myFunction()">Try it</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			function myFunction() {
			    var subject = ["PHP", "HTML", "CSS", "JS"];
			    var x = document.getElementById("demo");
			    x.innerHTML = subject.join();
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP