Hàm array.pop() trong Javascript

Hàm array.pop() có chức năng xóa bỏ phần tử cuối cùng của mảng, hàm sẽ trả về phần tử bị xóa.

Hàm array.pop() sẽ thay đổi chiều dài của mảng.

Nếu bạn muốn loại bỏ phần tử đầu tiên của mảng, sử dụng hàm shift.

Cú pháp

Cú pháp: array.pop()

Hàm array.pop() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm array.pop() để xóa bỏ phần tử cuối cùng của mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
	    <meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>
		 
		<button onclick="myFunction()">In</button>
		 
		<p id="demo"></p>
		 
		<script>
			demoP = document.getElementById("demo");
			var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			function myFunction(item, index) {
			    subject.pop();
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP