Hàm array.push() trong Javascript

Hàm push() sẽ thêm mới một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng, hàm trả về chiều dài mảng mới.

Hàm push() sẽ làm thay đổi chiều dài của mảng.

Nếu bạn muốn thêm phần tử vào đầu mảng, sử dụng hàm unshift().

Cú pháp

Cú pháp: array.push(item1, item2, ..., itemX)

Trong đó:

  • tem1, item2, ..., itemX là các phần tử sẽ được thêm vào cuối mảng array.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm push() để thêm các phần tử vào cuối mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
	    <meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>
		  
		<button onclick="myFunction()">In</button>
		  
		<p id="demo"></p>
	  
		<script>
			demoP = document.getElementById("demo");
			var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			function myFunction(item, index) {
			    subject.push("python", "androi", "ios");
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP