Hàm array.shift() trong Javascript

Hàm shift có chức năng loại bỏ phần tử đầu tiên của mảng. Hàm sẽ trả về phần tử đó.

Hàm shift sẽ thay đổi chiều dài của mảng.

Nếu muốn loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng sử dụng hàm pop.

Cú pháp

Cú pháp: array.shift()

hàm array.shift() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm array.shift() để xóa bỏ phần tử đầu tiên của mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
	    <meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>
		 
		<button onclick="myFunction()">In</button>
		 
		<p id="demo"></p>
		 
		<script>
			demoP = document.getElementById("demo");
			var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			function myFunction(item, index) {
			    subject.shift();
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP