Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm slice có chức năng trích xuất một số phần tử của mảng, vị trí bắt đầu và kết thúc việc trích xuất sẽ được xác định bởi tham số truyền vào hàm. Lưu ý hàm sẽ trích xuất không bao gồm phần tử end truyền vào, ví dụ array.slice(1,4) thì các phần tử được trích xuất sẽ là 1, 2 và 3( không bao gồm phần tử 4).

Hàm sẽ trả về kết quả là một mảng mới bao gồm các phần tử được trích xuất.

Hàm sẽ không làm thay đổi mảng gốc.

Cú pháp

Cú pháp: array.slice(start, end)

Trong đó:

  • start là vị trí bắt đầu trích xuất.
  • end là vị trí kết thúc, kết quả sẽ không bao gồm phần tử end.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm arrayslice để trích xuất nội dung của mảng ban đầu.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
	    <meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>
		 
		<button onclick="myFunction()">In</button>
		<p id="demo"></p>
	 
		<script>
			demoP = document.getElementById("demo");
			var subject = ["html", "php", "php", "c#", "python", "androi", "ios"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			function myFunction(item, index) {
			    var slice = subject.slice(1, 4);
			    document.getElementById("demo").innerHTML = slice;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP