Hàm array.splice() trong Javascript

Phương thức splice sẽ thay thế một hoặc một số phần tử của mảng bằng một hoặc một số phần tử khác, lưu ý rằng số phần tử bị bỏ đi có thể ít hơn số phần tử được thêm vào và ngược lại.

Hàm sẽ làm thay đổi mảng ban đầu.

Cú pháp

Cú pháparray.splice(index, howmany, item1, ....., itemX)

Trong đó:

  • index - là vị trí bắt đầu thay thế.
  • howmany - số phần tử sẽ bị lại bỏ, tính tử vị trí index bao gồm cả phần tử index. Nếu howmany mang giá trị 0 thì sẽ không có phần tử nào bị loại bỏ.
  • item1,..., itemX - các phần tử sẽ được thêm vào từ vị trí index. Sau khi thêm, phần tử thứ index của mảng sẽ là item1.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức splice để thay thế một đoạn của mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>

		<button onclick="myFunction()">Run</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var subject = ["php", "css", "html", "js"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

			function myFunction() {
			    subject.splice(1, 1, "python", "c#", "ios");
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP