Hàm array.unshift() trong Javascript

Phương thức unshift sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng. Phương thức sẽ trả về chiều dài của mảng sau khi thêm phần tử.

Phương thức này sẽ làm thay đổi chiều dài ban đầu của mảng.

Nếu bạn muốn thêm phần tử vào cuối mảng, sử dụng phương thức push.

Cú pháp

Cú pháparray.unshift(item1, item2, ..., itemX)

Trong đó:

  • item1,..., itemX là những phần tử sẽ được thêm vào đầu mảng, sau khi thêm xong phần tử item1 sẽ là phần tử đầu tiên của mảng.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức unshift để thêm phần tử vào đầu mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để kiểm tra.</p>

		<button onclick="myFunction()">Run</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var subject = ["php", "css", "html", "js"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

			function myFunction() {
			    subject.unshift("python", "c#", "ios");
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP