Hàm array.valueOf() trong Javascript

Phương thức valueof sẽ trả về đối tượng mảng. Đây là phương thức mặc định của đối tượng mảng, nó sẽ tương đương với việc chỉ gọi tên mảng. Ví dụ: subject.valueOf() sẽ tương đương với subject.

Chính vì là phương thức mặc định của đối tượng mảng, nên chúng ta sẽ ít khi sử dụng phương thức valueof mà thường gọi thẳng luôn tên mảng.

Phương thức valueof sẽ không làm thay đổi mảng ban đầu.

Cú pháp

Cú pháparray.valueOf()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Lưu ý: không khuyến khích sử dụng array.valueOf(), thay vào đó sử dụng array.

Ví dụ: sử dụng phương thức valueof để gọi đối tượng mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để in mảng.</p>

		<button onclick="myFunction()">Run</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var subject = ["php", "css", "html", "js"];

			function myFunction() {
			    document.getElementById("demo").innerHTML = subject.valueOf();
			}
		</script>
	</body>
</html>

Kết quả
php,css,html,js

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP