Hàm boolean.toString() trong Javascript

Phương thức boolean.toString() có chức năng chuyển đổi giá trị boolean thành một chuỗi. Phương thức sẽ trả về một chuỗi thể hiện giá trị của đối tượng boolean.

Bất cứ khi nào đối tượng boolean cần được hiển thị như một chuỗi, phương thức này sẽ tự động được gọi bởi javascript.

Cú pháp

Cú phápboolean.toString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức boolean.toString() để hiện thị giá trị boolean như một chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var bool_true = true;
        var bool_false = false;
        content = 'True - ' + bool_true.toString() + '<br>';
        content = content + 'True - ' + bool_true + '<br>';
        content = content + ' False - ' + bool_false.toString() + '<br>';
        content = content + ' False - ' + bool_false + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
True - true
True - true
False - false
False - false

Qua ví dụ ta thấy rằng dù có gọi phương thức toString() hay không thì giá trị boolean vẫn được hiện thị như một chuỗi.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP