Hàm boolean.valueOf() trong Javascript

Phương thức boolean.valueOf() sẽ trả về giá trị của đối tượng boolean.

Phương thức sẽ tự động được gọi gầm bởi javascript. Có thể hiểu nó như là một hàm mặc định khi gọi đối tượng boolean, vì vậy, ta có thể gọi thẳng tên đối tượng thay vì gọi cả phương thức, ví dụ: gọi boolean thay vì gọi boolean.valueOf().

Cú pháp

Cú phápboolean.valueOf()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức boolean.valueOf() để lấy giá trị của đối tượng boolean.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var bool_true = true;
        var bool_false = false;
        content = 'True - ' + bool_true + '<br>';
        content = content + 'True - ' + bool_true.valueOf() + '<br>';
        content = content + ' False - ' + bool_false + '<br>';
        content = content + ' False - ' + bool_false.valueOf() + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
True - true
True - true
False - false
False - false

Ta thấy rằng dù gọi thẳng tên đối tượng boolean thay vì gọi cả phương thức thì kết quả vẫn giống nhau.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP