Hàm array.concat() trong Javascript

Hàm concat có chức năng nối  haii hay nhiều mảng lại với nhau.

Hàm concat sẽ không thay đổi mảng hiện tại, nhưng nó sẽ trả về một mảng mới sẽ bao gồm giá trị của các mảng được truyền vào.

Cú pháp

Cú pháp: array1.concat(array2, array3, ..., arrayX)

Trong đó:

  • array1,array2, array3, ..., arrayX là các mảng muốn nối lại với nhau.

Hàm sẽ trả về kết quả là một mảng mới bao gồm tất cả nội dụng của các mảng được truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm concat để nối các mảng chứa các khóa học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<p>Click vào button để nối 2 mảng lại với nhau.</p>

		<button onclick="myFunction()">Nối</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			function myFunction() {
			    var projec1 = ["PHP", "CSS"];
			    var projec2 = ["HTML", "Python", "JS"];
			    var children = projec1.concat(projec2); 
			    document.getElementById("demo").innerHTML = children;
			}
		</script>
	</body>
</html>

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP