Hàm array.copyWithin() trong Javascript

Hàm copywithin sẽ sao chép các phần tử trong mảng với vị trí bắt đầu và kết thúc việc sao chép được xác định.

Thực chất, hàm copywithin không chỉ sao chép mà nó sẽ ghi đè các phần tử nó sao chép được lên các phần tử của mảng tính từ một vị trí xác định bởi người dùng.

Cú pháp

Cú pháp: array.copyWithin(target, start, end)

Trong đó:

  • target là vị trí mà hàm sẽ bắt đầu ghi đè các phần tử sao chép được.
  • start là vị trí bắt đầu sao chép.
  • end là vị trí kết thúc sao chép.

Cách sử dụng

Ví dụ: cách sử dụng hàm copywithin, để các bạn thấy rõ sự thay đổi, mình sẽ sử dụng giá trị các phần tử là số tương ứng với các vị trí của phần tử trong mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để sao chép phần từ của mảng.</p>

		<button onclick="myFunction()">Try it</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var fruits = ["0","1", "2", "3", "4"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;

			function myFunction() {  
			    document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.copyWithin(2,0,2);
			}
		</script>
	</body>
</html>

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP