Hàm Date.getDate() trong Javascript

Phương thức Date.getDate() có chức năng lấy số ngày trong tháng( 1-31) của đối tượng thời gian.

Phương thức sẽ trả về một số nguyên đại diện cho ngày bao nhiêu trong tháng.

Cú pháp

Cú phápDate.getDate()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getDate() để lấy ngày của đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date('1/6/2107');
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDate();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Ngày của đối tượng
        thời gian là ngày mùng ' + day;
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Ngày của đối tượng thời gian là ngày mùng 6

Lấy ngày hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDate();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Ngày hôm nay là ngày ' + day;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Ngày hôm nay là ngày 11

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP