Hàm Date.getDay() trong Javascript

Phương thức Date.getDay() có chức năng lấy ra ngày trong tuần( 0-6) của một đối tượng thời gian.

Phương thức sẽ trả về số nguyên đại diện cho ngày trong tuần( 0 là chủ nhật, 1 là thứ 2 .vv.).

Cú pháp

Cú phápDate.getDay()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Lấy ngày trong tuần của một đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date('8/24/2017');
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDay();
        var dayOfWeek = '';
        if (day == 0) {
          dayOfWeek = 'Chủ nhật';
        }
        if (day == 1) {
          dayOfWeek = 'Thứ 2';
        }
        if (day == 2) {
          dayOfWeek = 'Thứ 3';
        }
        if (day == 3) {
          dayOfWeek = 'Thứ 4';
        }
        if (day == 4) {
          dayOfWeek = 'Thứ 5';
        }
        if (day == 5) {
          dayOfWeek = 'Thứ 6';
        }
        if (day == 6) {
          dayOfWeek = 'Thứ 7';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = dayOfWeek;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thứ 5

Lấy ngày hiện tại.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDay();
        var dayOfWeek = '';
        if (day == 0) {
          dayOfWeek = 'Chủ nhật';
        }
        if (day == 1) {
          dayOfWeek = 'Thứ 2';
        }
        if (day == 2) {
          dayOfWeek = 'Thứ 3';
        }
        if (day == 3) {
          dayOfWeek = 'Thứ 4';
        }
        if (day == 4) {
          dayOfWeek = 'Thứ 5';
        }
        if (day == 5) {
          dayOfWeek = 'Thứ 6';
        }
        if (day == 6) {
          dayOfWeek = 'Thứ 7';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = dayOfWeek;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Chủ nhật

Kết quả sẽ thay đổi thùy thuộc vào ngày mà bạn thực hiện chương trình.

Tham khảo: 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP