Hàm Date.getFullYear() trong Javascript

Phương thức Date.getFullYear() có chức năng lấy về năm của đối tượng thời gian.

Phương thức sẽ trả về năm đầy đủ gồm 4 chữ số( từ 1000 đến 9999) đại diện cho số năm của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getFullYear()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getFullYear() để lấy năm của thời gian hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var year = date.getFullYear();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Hiện tại là năm ' + year;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Hiện tại là năm 2017

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP