Hàm Date.getHours() trong Javascript

Phương thức Date.getHours() có chức năng lấy về giờ của đối tượng thời gian.

Phương thức Date.getHours() sẽ trả về một số nguyên ( từ 0 đến 23) mô tả giờ của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getHours()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getHours() để lấy giờ của thời điểm hiện tại.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var hour = date.getHours();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Hiện tại là ' + hour + ' giờ';
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Hiện tại là 19giờ

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP