Hàm Date.getMilliseconds() trong Javascript

Phương thức Date.getMilliseconds() có chức năng lấy số mili giây của đối tượng thời gian.

Hàm sẽ trả về số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 999 đại diện cho số mili giây của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getMilliseconds()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getMilliseconds() để lấy số mili giây của thời gian hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var second = date.getMilliseconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây hiện tại là ' + second;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây hiện tại là 656

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP