Hàm Date.getMinutes() trong Javascript

Phương thức Date.getMinutes() có chức năng lấy số phút của đối tượng thời gian.

Hàm sẽ trả về số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 59 đại diện cho số phút của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getMinutes()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getMinutes() để lấy số phút của thời gian hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var minute = date.getMinutes();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số phút hiện tại là ' + minute;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số phút hiện tại là 54

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP