Hàm Date.getTime() trong Javascript

Phương thức Date.getTime() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 ngày 1/1/1970 cho đến thời điểm của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getTime()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getTime() để lấy số mili giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var second = date.getTime();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là' + second;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây là1497196650465

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP