Hàm Date.getUTCDate() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCDate() sẽ trả về ngày của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới.

Các phương pháp tính toán UTC giả định rằng ngày giờ của đối tượng thời gian là ngày giờ tại địa phương.

Giờ UTC là thời gian được thiết lập bởi tiêu chuẩn thời gian của thế giới.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCDate()

Phương thức Date.getUTCDate() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCDate() để lấy ngày hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getUTCDate();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Hôm nay là ngày ' + day;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Hôm nay là ngày 12

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP