Hàm Date.getUTCDay() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCDay() sẽ trả về ngày trong tuần( từ 0 đến 6) của đối tượng thời gian truyền vào dựa theo giờ thế giới.

Chủ nhật là ngày thứ 0, thứ 2 là ngày thứ 1.vv..

Các phương thức tính toán giờ UTC giả định rằng thời gian của đối tượng sẽ là thời gian của địa phương.

Giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCDay()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCDay() để kiểm tra ngày hiện tại là thứ mấy trong tuần.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getUTCDay();
        var dayOfWeek = '';
        if (day == 0) {
          dayOfWeek = 'Chủ nhật';
        }
        if (day == 1) {
          dayOfWeek = 'Thứ 2';
        }
        if (day == 2) {
          dayOfWeek = 'Thứ 3';
        }
        if (day == 3) {
          dayOfWeek = 'Thứ 4';
        }
        if (day == 4) {
          dayOfWeek = 'Thứ 5';
        }
        if (day == 5) {
          dayOfWeek = 'Thứ 6';
        }
        if (day == 6) {
          dayOfWeek = 'Thứ 7';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = dayOfWeek;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thứ 2

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP