Hàm Date.getUTCHours() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCHours() sẽ trả về giờ( từ 0 đến 23) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới.

Các phương pháp tính toán UTC giả định rằng thời gian của đối tượng thời gian là thời gian tại địa phương.

Giờ UTC là thời gian được thiết lập bởi tiêu chuẩn thời gian của thế giới.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCHours()

Phương thức Date.getUTCHours() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCHours() để lấy giờ hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var hours = date.getUTCHours();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Hiện tại là ' + hours + ' giờ';
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Hiện tại là 8 giờ

Lưu ý rằng thời gian trả về là giờ UTC vì vậy nó sẽ chênh lệch với giờ tại địa phương tùy thuộc vào múi giờ của địa phương.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP