Hàm Date.getUTCMinutes() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCMinutes() sẽ trả về số phút( từ 0 đến 59) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).

Các phương pháp tính toán UTC giả định rằng thời gian của đối tượng thời gian là thời gian tại địa phương.

Giờ UTC là thời gian được thiết lập bởi tiêu chuẩn thời gian của thế giới.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCMinutes()

Phương thức Date.getUTCMinutes() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCMinutes() để lấy số phút hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var minutes = date.getUTCMinutes();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số phút hiện tại là ' + minutes;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số phút hiện tại là 50

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP