Hàm Date.getUTCMonth() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCMonth() sẽ trả về tháng( từ 1 đến 12) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).

Các phương pháp tính toán UTC giả định rằng thời gian của đối tượng thời gian là thời gian tại địa phương.

Giờ UTC là thời gian được thiết lập bởi tiêu chuẩn thời gian của thế giới.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCMonth()

Phương thức Date.getUTCMonth() không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCMonth() để lấy tháng hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var month = date.getUTCMonth();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Hiện tại là tháng ' + month;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Hiện tại là tháng 5

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net