Hàm Date.now() trong Javascript

Phương thức Date.now() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 giờ UTC đến thời điểm hiện tại.

Lưu ý rằng Date ở đây không phải là một đối tượng thời gian đã được định nghĩa trước đó.

Cú pháp

Cú phápDate.now()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng phương thức Date.now().

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var seconds = Date.now();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là ' + seconds;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây là 1497258615704

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP