Hàm Date.parse() trong Javascript

Phương thức Date.parse() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm được mô tả trong chuỗi thời gian cung cấp khi gọi phương thức.

Cú pháp

Cú phápDate.parse(datestring)

Trong đó:

 • datestring là một chuỗi mô tả thời gian.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.parse() để lấy về số mili giây từ 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      var str = date.toString();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var miliseconds = Date.parse(str);
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là ' + miliseconds;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
https://freetuts.net/editor.html?id=909

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP