Hàm Date.setDate() trong Javascript

Phương thức Date.setDate() sẽ thiết lập ngày trong tháng( từ 1 đến 31) cho đối tượng thời gian.

Nếu bạn truyền vào một ngày quá lớn và không tồn tại trong tháng, hoặc một ngày âm, phương thức sẽ thiết lập thời gian của đối tượng sang tháng khác. Vi dụ:

 var d = new Date('2,13,2017');
 d.setDate(31);

tháng 2 không thể có 31 ngày, do vậy thời gian của đối tượng sẽ chuyển thành tháng 3.

Cú pháp

Cú phápDate.setDate(day)

Trong đó:

 • day là ngày trong tháng bạn muốn thiết lập cho đối tượng thời gian.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setDate() để thiết lập ngày cho đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setDate(15);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Ví dụ
Thu Jun 15 2017 18:08:15 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP